Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY  

1.1 Predávajúcim je spoločnosť DACYSIMO, s.r.o., Staničná 127, 076 15 Veľaty, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,Oddiel Sro, Vložka číslo : 34897/V, IČO: 47579111, DIČ: 2023989561, tel. +421 911 936 260, e-mail: info@givasport.sk (ďalej len GIVASPORT).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje GIVASPORT s úmyslom kúpy tovaru, ktorý GIVASPORT ponúka. 

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje GIVASPORT s požiadavkou, aby jej GIVASPORT zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu www.givasport.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

 

2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke www.givasport.sk.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovarubez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí GIVASPORT kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, GIVASPORT zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 

2.4 GIVASPORT má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. GIVASPORT má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť,...)

 

3. CENY

3.1 GIVASPORT nie je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru. GIVASPORT zabezpečuje dopravu kuriérskou spoločnosťou DHL. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku alebo prevodom na účet spoločnosti GIVASPORT.

4.2 Daňový doklad (faktúru) posiela GIVASPORT kupujúcemu spolu s tovarom.

 

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. Dodacie lehoty po vyexpedovaní sú v súlade so štandardami kuriérskej spoločnosti DHL. 

 

6. DORUČENIE TOVARU

6.1 GIVASPORT zabezpečuje dopravu kuriérskou spoločnosťou DHL v rámci Slovenska.

6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.4 Spolu s tovarom dodá GIVASPORT kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

6.5 Za tovar zodpovedá GIVASPORT až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento zaplatí a preberie tovar od kuriéra.

6.6 GIVASPORT nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši GIVASPORT dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6.7 V prípade záujmu o väčšie množstvo tovaru sa kupujúci môže stretnúť nedostatkom skladového materiálu. V takom prípade bude tovar dodaný v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.

 

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY 

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2 Tovar na vrátenie musí byť:, a) nepoškodený, b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) doručiť pre GIVASPORT odstúpenie od vybavenej objednávky telefonicky alebo mailom, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, b) zaslať tovar naspäť na adresu GIVASPORT - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (GIVASPORT neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je GIVASPORT povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude GIVASPORT akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE 

8.1 Vybavovanie reklamácií sa spravuje Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode GIVASPORT je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1 Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2 Poslať produkt späť na adresu firmy GIVASPORT.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu GIVASPORT sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ"). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii zákazníckeho účtu, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

9.2 Odoslaním objednávky dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas spoločnosti GIVASPORT so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

9.3 GIVASPORT neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (DHL). Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@givasportsk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

 

10. ZAVEREČNÉ INFORMÁCIE

10.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky obchody uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

                                             Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 31.07.2015

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.